Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2018 11:18:13 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Stanovy


Dne 17. ledna 2007 byla schválena změna stanov. Původní stanovy schválené dne 10. dubna 2000 tímto přestávají platit.


 

Společnost přátel historie města

Jablonného v Podještědí

 

Stanovy

 
I. Úvodní ustanovení

 
1. Název sdružení je „Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí“ (dále jen Společnost)

2. Společnost je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o historii i současnost města Jablonného v Podještědí, jeho integrovaných obcí a nejbližšího okolí.

 
II. Cíle a úkoly Společnosti


1. Rozvíjet u občanů úctu ke kulturně-historickému odkazu města Jablonného v Podještědí a jeho nejbližšího okolí.

2. Pomáhat státním, samosprávným i dalším orgánům chránit historické památky jako nedílnou součást kulturního dědictví národa.

3. Shromažďovat materiály o historii města Jablonného v Podještědí a jeho integrovaných obcí a získané informace porovnávat s doloženými fakty v součinnosti s archivy a muzei.

4. Propagovat kulturně-historické památky našeho města a okolí a snažit se v úzké spolupráci s městem o co největší oživení cestovního ruchu v Jablonném v Podještědí a okolí.

 Společnost pořádá:

·        přednášky, besedy, výlety, výstavy,…

·        své poznatky prezentuje prostřednictvím městského Zpravodaje či formou drobných článků a periodik  vydávaných dle finančních možností

·        podílí se na akcích, které mají přispět k rozšíření okruhu zájemců o členství ve Společnosti

·        udržuje kontakty s podobnými spolky a organizacemi, s nimiž zajišťuje výměnu informací, dokumentů a ostatních předmětů kulturně-historického zaměření

 

III. Členství

Formy  členství

 

1. Členství je čestné a řádné

2. Čestné členství může udělit členská schůze na návrh Rady Společnosti osobě, která se vynikajícím způsobem zasloužila o Společnost, výzkum historie regionu nebo o rozvíjení a prohloubení historického povědomí obyvatel Jablonného v Podještědí.

3. Řádným členem se může stát fyzická osoba, která má zájem rozvíjet cíle Společnosti, a která potvrdí písemně souhlas s těmito stanovami. Řádný člen přispívá ročně příspěvkem stanoveným Radou Společnosti a schváleným členskou schůzí

 

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo

            - účastnit se členské schůze

            - předkládat členské schůzi a Radě Společnosti návrhy, stížnosti a dotazy

            - obracet se na kontrolní a revizní komisi, je-li zřízena

            - hlasovat na členské schůzi

            - být volen do orgánů Společnosti

2. Řádný člen přispívá ročně příspěvkem stanoveným Radou Společnosti a schváleným členskou schůzí

 
IV. Orgány Společnosti

 

Orgány Společnosti jsou:  a) členská schůze

b) rada Společnosti

c) předseda

d) revizní komise.

 

a)      Členská schůze

1. Jednou za tři roky volí k operativnějšímu jednání předsedu, radu a revizní komisi
2. Schvaluje stanovy a jejich změny a přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí
3. Zasedání členské schůze se konají s konkrétním programem ve stanoveném termínu. Čas, místo a program členské schůze se oznámí písemně na veřejně přístupném  místě
  
4. Předseda je povinen svolat členskou schůzi rovněž v případě, kdy se na tom usnese Rada Společnosti nebo o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Společnosti
5. Členská schůze přijímá svá rozhodnutí souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných členů.

b)      Rada Společnosti

 1. Radu Společnosti tvoří předseda a minimálně čtyři členové  Společnosti.
 2. Rada Společnosti se schází dle potřeby a o jednání pořizuje stručný zápis.
 3. Rada Společnosti:       

-         řídí vnitřní a vnější záležitosti Společnosti

-         připravuje program činnosti Společnosti

-         vykonává usnesení členské schůze

 1. Rada se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení přijímá většinou přítomných.
    c)      Předseda Společnosti

 1. V čele Společnosti stojí předseda, který ji reprezentuje navenek
 2. Předseda:        - svolává na návrh Rady Společnosti členskou schůzi a předsedá ji

- svolává schůze Rady Společnosti a předsedá jim

 1. Není-li předseda schopen ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, zastupuje jej jiný jím pověřený člen Rady Společnosti
    d)      Revizní komise

 1. Revizní komisi volí členská schůze
 2. Je tvořena předsedou a dvěma členy Společnosti
 3. Komise se schází minimálně jedenkrát ročně a své závěry předkládá členské schůzi
 4. Provádí kontrolu hospodaření a účetních dokladů Společnosti a předkládá o nich zprávu členské schůzi. Má právo kdykoliv nahlížet do účetních dokladů Společnosti.

         

V. Hospodaření Společnosti

1. Příjmy Společnosti tvoří:     

- členské příspěvky

            - finanční příspěvky města či sponzorů

            - příjmy z vlastní činnosti (zejména publicistické, výstavnické apod.)

2. Se svým majetkem hospodaří Společnost prostřednictvím statutárních orgánů Společnosti,   kterými jsou: předseda, nebo dva členové Rady Společnosti.

3.  Účetnictví Společnosti vede pověřený člen Společnosti, který vede účetní knihu.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí.


Stanovy_-_2007.doc (42 KB)  
TOPlist