DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 07.07.2024 17:12:24 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Akce roku 2014

imageSpolečnost přátel historie města v měsíci lednu

  V pondělí 13. ledna se uskutečnila pravidelná schůzka naší Společnosti. Před schůzkou se sešla Rada Společnosti, aby projednala organizační věci. Z důvodu nemoci předsedy pana Jaroslava Oplta si mezi sebe rozdělili členové Rady jeho úkoly a zvolili místopředsedu Jaroslava Slabého. Dále projednala Rada plán akcí na rok 2014, především plánovanou výstavu v měsíci říjnu.

 V 17 hodin přivítala paní Hana Janďurová 39 přítomných (35 členů, 4 hosté) a zvláště pak našeho předsedu Jaroslava Oplta, který mezi nás zavítal a přednášející PaedDr. Jaroslavu Šiftovou. Přítomné informovala o jednání Rady Společnosti a seznámila je s plánem činnosti. Následně Jaroslav Slabý informoval o publikaci Ing. Jaroslava Beneše Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách, která byla pro zájemce objednána a je ji možno zakoupit u J. Slabého. O připravovaném projektu „Můj pohled z Jablonného“ představila Barbora Spalová.

    Po organizačních informacích již bylo předáno slovo naši milé přednášející Jaroslavě Šiftové, která si připravila téma Starozákonní příběhy a současnost. Ač se nám v dnešní době zdá toto biblické období příliš vzdálené a není aktuální, opak je pravdou. Vyprávění Jaroslavy Šiftové o první knize Starého zákony Genesis nás přesvědčilo, že tisíce let staré příběhy jsou i v dnešní době velmi aktuální. Všichni přítomní s velkým zaujetím poslouchali poutavé vyprávění, které bylo na závěr oceněno potleskem. Jde o natolik zajímavé téma, že Jaroslavu Šiftovou s pokračováním jistě brzo pozveme mezi nás.

 Starozakonní příběhy 1.pdf (193 KB) image

                                                                                                            Za Společnost Jaroslav Sla

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí v měsíci únoru

        image  

 

 V pondělí 10. února 2014 se uskutečnila další pravidelná schůzka naší Společnosti. V zasedací síni MěÚ sešlo 26 posluchačů, aby si vyslechli besedu na téma Práce kriminální služby, kterou si připravil člen společnosti Ladislav Psigoda. Během besedy seznámil přítomné s prací kriminální služby a s metodami, které při své práci využívá. Vycházel ze svých vzpomínek z let 1977 – 1999, kdy v této oblasti sám působil. Zajímavé vyprávění bylo odměněno potleskem.

                                                        Za Společnost Jaroslav Slabý

 

 


 

 

Společnost přátel historie města v měsíci březnu

 V pondělí 10. března se v zasedací místnosti MěÚ sešlo 29 členů a příznivců Společnosti na své pravidelné schůzce na téma 75. výročí okupace Česko-Slovenska a vzniku Protektorátu. Na úvod přivítal Jaroslav Slabý našeho přednášejícího, historika Ladislava Smejkala, předsedu Společnosti Jaroslava Oplta, všechny přítomné i hosty. Informoval je o připravované výstavě Finanční stráž v Lužických horách, která se připravuje ve spolupráci S Československou obcí legionářskou, jednotou Mladá Boleslav na konec března. Poté již předal slovo přednášejícímu.

image

Pan Smejkal se ve své přednášce zaměřil na období tzv. „druhé republiky“, tedy období od 30. září 1938 (mnichovská dohoda) do 15. března 1939 (vznik samostatného Slovenského státu a Protektorátu Čechy a Morava). Po podpisu Mnichovské dohody a zabrání pohraničního území ztratila republika třetinu svého území a zhruba 5 miliónů obyvatel. Druhá republika s rozlohou 98 880 km2 a 10 370 000 obyvatel měla velmi problematické postavení. Na okupovaných územích ztratila nejen průmyslový a zemědělský potenciál, horské oblasti s opevněním a výzbrojí, ale i o 35% železničních tratí, čímž došlo k přerušení všech významných tratí. Hlavní trať z Čech na Podkarpatskou Rus procházela čtyřikrát Německem, dvakrát Maďarskem a jednou Polskem. Specifickým problémem byla otázka asi 450 tisíc utečenců z pohraničí, které bylo nutné sociálně zabezpečit. Přednášející upozornil, že přes všechny problémy bylo o tyto uprchlíky postaráno především díky vládě a soudržnosti obyvatelstva. Podařilo se vyřešit problémy v oblasti výroby, zásobování, školství i dopravy. Oblast byla rozdělena do pěti pásem, která měla být předána do 10. 10. 1938. Zabírané oblasti byly situovány tak, aby se do budoucna dalo zbylé území snáze zabrat. Bylo zřejmé, že tato situace nebude mít dlouhého trvání. Již 21. října 1938 vydal Hitler tajnou směrnici o likvidaci Rest–Tschechei (zbytku Česka) s názvem „březnový vítr“.

 Prezident republiky Dr. Edvard Beneš abdikoval 5. října 1938. Situace využilo Slovensko a Podkarpatská Rus a vyhlásili autonomii. Oficiální název státu zněl Česko-Slovenská republika. Povinnosti prezidenta přešly na předsedu vlády Syrového. Vyvstala otázka volby nového prezidenta. Po dlouhých jednáních byl 30. listopadu zvolen prezidentem Dr. Emil Hácha. Osobnost doktora Emila Háchy, prezidenta Nejvyššího správního soudu, nám pan Smejkal podrobně přiblížil. Emil Hácha se narodil 12. července 1872 v Trhových Svinech. Byl umělecky i jazykově nadaný, překládal z angličtiny, věnoval se drobné grafice, psal básně a byl autorem hesel pro Velký právnický slovník. Jako právník se stal ceněným pro své znalosti anglosaského zvykového práva a mezinárodního práva. Doma byl člen legislativní rady vlády ČSR, člen České akademie a České učené společnosti i členem haagského rozhodčího soudu. V roce 1938 mu bylo 66 let a hodlal odejít do důchodu a věnovat se své oblíbené grafice. V létě téhož roku mu zemřela manželka Marie a tuto ztrátu velmi těžce nesl, stejně tak jako rozvod své dcery. Důvodem pro jeho volbu byla především jeho stranická neutralita, právní zkušenosti v NSS a mezinárodní věhlas. Jako prezident měl mít pouze reprezentativní a titulární funkci. Přesto byl o několik měsíců později postaven před natolik závažné rozhodnutí, které nemusel řešit ani T. G. Masaryk ani E. Beneš, obsazení zbytku Česko-Slovenska a předání jeho další existence „pod ochranu Říše“.

 Počátkem března 1938 se stupňoval tlak na zabrání zbytku Česko-Slovenska. Vláda obdržela informace o tomto plánu s tím, že účastníci Mnichovské dohody (Británie, Francie a Itálie) nebudou zasahovat. Stupňovala se protičeská kampaň v Říši, ale i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Dne 14. března 1939 dostává v Berlíně představitel Slovenska Josef Tiso od Hitlera ultimatum – buď vyhlásí samostatný Slovenský stát, jehož hranice bude garantovat Velkoněmecká říše nebo bude Slovensko obsazeno maďarskou armádou. Slovenský snem toto ultimatum schválí krátce po poledni. Téhož dne vypukly nepokoje i na Podkarpatské Rusi, kde zasahovala čs. armáda, která nakonec dostala rozkaz ke stažení. Podkarpatská Rus vyhlásila samostatnost, ale ještě téhož dne byla obsazena maďarskou armádou. Za této situace je v 16 hodin vypraven z Prahy zvláštní vlak s prezidentem Háchou do Berlína. Následujícího dne je prezident Emil Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský přijat v 01:15v budově říšského kancléřství, zde jim Hitler oznámil, že vybal rozkaz k obsazení českých zemí a jejich připojení k Německé říši. Hácha se snažil jednat, ale nátlak stále stoupal. Hitler vyhrožoval rozbitím země, bombardováním města a likvidací obyvatelstva. Emil Hácha odolával zvýšenému nátlaku až do doby, kdy dostal srdeční záchvat. Před 4 hodinnou ranní podepsal Hácha a Chvalkovský „prohlášení německé a česko-slovenské vlády“, kde se mimo jiné praví, že „prezident klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše“. Pan Smejkal upozornil i na televizní inscenaci Noc rozhodnutí (1993), kde R. Hrušínský mistrně ztvárnil prezidenta Háchu v tuto osudnou noc. Po návratu nadiktoval Dr. Hácha záznam jednání z osudné noci.

 Mezitím v Praze zasedala vláda, která vydala oficiální prohlášení a rozkaz armádě neklást jakýkoliv odpor. V 04:30 začal pražský rozhlas vysílat rozkaz o chystaném vstupu německých vojsk, který započne v 06:00. Německá armáda byla v nevlídném počasí přijata zaťatými pěstmi českých obyvatel. Zvláštní Hitlerův vlak přijel do České Lípy na nádraží, odkud pak Vůdce pokračoval do Prahy a v 19:15 vstoupil na Pražský hrad. Vlak s prezidentem Háchou byl úmyslně zdržován na trati a do Prahy přijel až v 19:30. Prezident Hácha byl tedy po příjezdu na Hrad přivítán vojáky Wehrmachtu a samotným Hitlerem. Ve čtvrtek 16. Března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Druhá republika de iure skončila. (Mapa Protektorátu Čechy a Morava).

 V další části přednášky nás pan Smejkal stručně seznámil s životem obyvatel v Protektorátu. Národ se snažil udržet životaschopný udržováním a podporou kultury. Je vydávání množství knih a točí se spousta filmů (Kristián, Babička, Jan Cimbura,…). V závěru připomněl, že celé období druhé republiky i protektorátu se musí posuzovat ze všech úhlů, které se nám snažil ve své přednášce přiblížit. Na jedné straně je velká hrdinskost a statečnost (Heydrichiáda) a na druhé straně kolaborace a přiživování se na arizaci. Vady některých jedinců byly vykupovány činy jiných.

 

  Poutavé a v mnoha směrech velmi poučné vyprávění historika Ladislava Smejkala bylo oceněno potleskem. Děkujeme tímto panu Smejkalovi za jeho přednášku a rádi jej mezi námi zase uvítáme.

    Za Společnost Jaroslav Slabý 

 

 

Výstava Finanční stráž v Lužických horách

 Ve dnech 24. – 30. března 2014 připravila Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí v Loveckém zámečku Pachtů z Rájova výstavu Finanční stráž v Lužických horách. Výstavu nám zapůjčila Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav.

image

Na 19 panelech se návštěvníci mohli seznámit s historií Finanční stráže v Lužických horách od jejího založení v roce 1843 až do likvidace v průběhu roku 1949. Byl připomenut její organizační vývoj v regionu Lužických hor i její zapojení do struktur Stráže obrany státu a boj na obranu republiky na podzim roku 1938. Zmíněny byly i informace o obnově Finanční stráže v roce 1945 i její násilná likvidace v roce 1949. Návštěvníci se dověděli základní informace o bývalých celních úřadech v Lužických horách, kde pracovali příslušníci finanční stráže: Krompach, Lesné (Innozenzidorf), Dolní Světlá (D. Lichtenwald), Heřmanice, Rynoltice, Petrovice, Jablonné. Výstava byla doplněna množstvím fotografií, takže mnozí návštěvníci poznávali známé tváře či dokonce rodinné příslušníky. Ke koupi byly publikace vydávané Čs. obcí legionářskou, z nichž nejvíce šla na odbyt publikace Střípky z dějin Finanční stráže autora Ing. Jaroslava Beneše.

Organizace výstavy by se neobešla bez technické pomoci MěÚ Jablonné, Paklisportu a Automodelářského klubu, kteří věnovali svůj čas, zapůjčili prostory a přiložili ruku k dílu. Po celou dobu trvání zabezpečovali výstavu členové společnosti v třech a půl hodinových intervalech. Bylo odslouženo 89 hodin. 26 hodin si vyžádal převoz výstavy, úklid před i po výstavě, instalace a likvidace výstavy.

imageTýdenní výstavu si prohlédlo celkem 220 návštěvníků nejen z Jablonného a blízkého okolí. Zajímavé téma přilákalo i návštěvníky z České Lípy, Liberce či Varnsdorfu.

V návštěvní knize se objevilo celkem 36 zápisů. Některé uvádím:

 

- děkujeme za zajímavý pohled do naší historie

- díky výstavě o finanční stráži v Lužických horách jsme si přišli zavzpomínat na strážní službu našeho otce

- je dobře, že se historie připomíná, je to velmi zajímavé

- velice zajímavá výstava, myslím, že je důležité zachovat památku na tyto časy pro mladou generaci

s výstavou jsme spokojeni, zase jsme se dověděli něco nového a zajímavého v blízkém okolí

 

Velký dík patří všem, kteří se na zdárném průběhu výstavy podíleli, především MěÚ za zapůjčení výstavních prostor v loveckém zámečku.

 

  za Společnost přátel historie města Bc. Jaroslav Slabý

 

Pro zájemce opatřila Společnost publikaci z výstavy. Poslední dva kusy jsou k prodeji

v Informačním centru

imageStřípky z dějin finanční stráže

v Lužických horách

V sobotu 21. září 2013 byla ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, v rámci vernisáže výstavy o finanční stráži v Lužických horách, pokřtěna nová kniha Jaroslava Beneše "Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách". Autor v knize mapuje historii sboru finanční stráže v regionu Lužických hor, kde působily inspektoráty finanční stráže v Dolní Světlé a Petrovicích s podřízenými odděleními v Lesné, Dolní Světlé, Krompachu, Heřmanicích, Petrovicích a Rynolticích. Finanční stráž byl ozbrojený sbor, který patřil do rezortu ministerstva financí a byl určen ke střežení státní hranice.

 Autor se v knize věnuje mapování historie sboru v oblasti Lužických hor od jeho vzniku v roce 1843, nastíněn je organizační vývoj před rokem 1918 a pozornost je samozřejmě věnována i činnosti finanční stráže v období první Československé republiky. Obsáhle je v knize popsáno zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu ve druhé polovině 30. let minulého století a pak především osudy finanční stráže v Lužických horách od září do října 1938. Popsán je i ústup z hranic po mnichovské dohodě a služba na nových hranicích. Finanční stráž byla zlikvidována v roce 1940, mnoho z jejich příslušníků se ale zapojilo do odboje. I této stránce z historie sboru je v knize věnována pozornost.

 V roce 1945 byla finanční stráž obnovena a jak je v knize zdůrazněno, stala se, mimo svoji rezortní službu, významnou činitelkou v rozvoji života v osvobozeném pohraničí. Nová doba ovšem finanční stráži již nepřála a po komunistickém převratu v únoru 1948 bylo jen otázkou času, kdy dojde k její likvidaci. I této poslední a smutné kapitole v historii finanční stráže je v knize věnována pozornost.

 Mimo výše uvedené autor věnuje dostatek prostoru i popisu jednotlivých úřadů finanční stráže v Lužických horách, jejich vývoji a personálnímu obsazení. Velký prostor je věnován i historii lužickohorských celních úřadů, které fungovaly na hraničních přechodech v Horní Světlé, Krompachu-Valech a Petrovicích a jejichž historie je již také téměř zapomenuta.

 Kniha na svých téměř dvou set stranách textu přináší nejen mnoho informací z regionální historie sboru finanční stráže, ale i informace k historii obcí v Lužických horách. Kniha obsahuje více jak 170 dobových fotografií, které často pochází ze soukromých archivů rodin bývalých strážců hranice a jsou tak unikátním dokumentem k historii jak sboru, tak míst v Lužických horách.

 Knihu lze právem považovat za kvalitní příspěvek k regionální historii jak Lužických hor, tak i sboru finanční stráže. Obsah knihy je možné shlédnout zde. (pdf dokument | 24.1 kB)

 Jaroslav Beneš
Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách

Rozsah: 188 stran A5, cca 180 fotografií, barevná příloha
Vydání: září 2013
Prodejní cena: 150 Kč
Nakladatelství: FORTprint

 

 

Společnost přátel historie města v měsíci dubnu

  V pondělí 14. dubna se uskutečnila pravidelná schůzka Společnosti. Ještě před začátkem se sešla Rada, aby zhodnotila výstavu „Finanční stráž v Lužických horách“ a projednala další činnost. Ve spolupráci s městem budou členové Společnosti opět vypomáhat při prohlídkách města v letní sezóně. Pozornost byla věnována i přípravě říjnové výstavy ve společenském centru.

V 17 hodin se sešlo celkem 31 zájemců o další z cyklu vlastivědných toulek Lenky Novákové. Na úvod přivítal všechny přítomné Jaroslav Slabý a informoval je o výstavě Finanční stráž a o následujících akcích. Květnová schůzka bude věnována připomínce stého výročí vypuknutí 1. sv. války a jeho první oběti arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. K tomuto výročí se v září uskuteční autobusový zájezd do Terezína a následně Litoměřic. V prázdninových měsících budou členové Společnosti ve spolupráci s městem provádět zájemce po městě. V přípravách je i podzimní výstava ve společenském centru. Po těchto úvodních informacích již bylo předáno slovo Lence Novákové. Svou přednášku doprovodila nejen zajímavostmi z Ralské pahorkatiny, ale i bohatým obrazovým doprovodem. Vlastivědné putování bylo na závěr odměněno potleskem. Text přednášky je pod tímto článkem.

                                      Za Společnost Jaroslav Slabý

Ralská pahorkatina a Máchův kraj.pdf (327 kb) image

 

Společnost přátel historie města v měsíci květnu

 V pondělí 12. května se uskutečnila další pravidelná schůzka Společnosti. Od 15:30 Rada Společnosti připravovala a plánovala akce na další pololetí. Na 17 hodinu se v zasedací místnosti sešlo 33 (28 členů a 5 hostů) zájemců o historii. Všechny je přivítal Jaroslav Slabý a uvítal přednášejícího Mgr. Martina Aschenbrennera. Následně přítomné informoval o připravovaných akcích na druhé pololetí. Po prázdninách uskutečníme 27. září zájezd do Terezína a Litoměřic. Cena zájezdu: členové 150,- Kč, nečlenové 200,- Kč, studenti 150,- Kč, děti do 15 let zdarma. Zájemci se mohou hlásit u místopředsedy Jaroslava Slabého či mejlem na adresu Společnosti sphmjablonne@centrum.cz. V říjnu se uskuteční ve společenském centru výstava „Šikovné ruce“. Termín bude upřesněn po stanovení termínu voleb. 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

Květnovou schůzkou si připomínáme sté výročí sarajevského atentátu a vypuknutí 1. světové války. Prvními oběťmi tohoto válečného konfliktu byli následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František  Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie. Osobnost arcivévody nám ve své přednášce přiblížil Martin Aschenbrenner. Zaměřil se nejen na známá fakta, která poutavě zasadil do souvislostí, ale i na zajímavosti z rodinného života následníka. Nevynechal ani místa na severu Čech, která arcivévoda navštívil. Za svou zajímavou a poutavou přednášku si vysloužil potlesk. Se svolením autora otiskujeme text přednášky.  

  Za Společnost Jaroslav Slabý

František Ferdinand d´Este.pdf (153 KB) image

 

 

 

 

Společnost přátel historie města v měsíci červnu

 V pondělí 9. června 2014 se sešlo na náměstí v parku celkem 33 členů i nečlenů Společnosti, aby si před začátkem prázdnin a dvouměsíční přestávce vyslechli přednášku Renaty Černé na téma „Tajemství ulic“. Přednáška byla spojena s malou vycházkou po městě, která začínala na náměstí a pokračovala ulicí Zdislavy z Lemberka směrem na sever. U budovy bývalého městského špitálu, dnes Policie ČR, jsme se téměř po hodině a půl rozešli, obohaceni o další informace z historie našeho města.

Tajemství ulic.pdf

                                                                                                                                  Renata Černá
 

 

Společnost přátel historie města Jablonného v měsíci září

           Po prázdninové přestávce se v pondělí 8. září sešli v hojném počtu členové i příznivci Společnosti v zasedací síni městského úřadu k další pravidelné schůzce. Celkem 31 posluchačů si přišlo vyslechnout přednášku místopředsedy Sdružení historiků Jana Rucze na téma: Maxové. Generace umělců ze severních Čech.

Předseda Společnosti přivítal všechny přítomné, zvláště pak přednášejícího Jana Rucze a našeho čestného člena historika Ladislava Smejkala. Následně je seznámil s připravovanými akcemi. Jedná se především o výstavu „Šikovné ruce“ a zájezd do Terezína a Litoměřic. Po těchto úvodních organizačních věcech již předal slovo našemu přednášejícímu.

          Během přednášky jsme se dověděli mnoho zajímavého o umělecké rodině Maxů, která pocházela z nedalekého Sloupu. Mnohá jejich díla známe, ale málokdo tušil, kdo je jejich autorem. Jde například o pomník maršála Radeckého, pomník Františka I., některé sochy na Karlově mostu či řezbářská výzdoba kostela na Ojbíně. Skvělá příprava i přednes byl oceněn potleskem. Budeme rádi za případné další přednášky.

                                                                                                        Za Společnost Jaroslav Slabý

Maxové - generace umělců severních Čech.pdf

 

sobotu 27. 9. 2014, den před státním svátkem Václava, pořádala Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí poznávací zájezd do Terezína a Litoměřic.

Slunečné ráno, příjemní lidé a těšení se, to byl příjemný začátek našeho setkání před autobusem společnosti p. Chlupa u nádraží v Jablonném.

Již při jízdě nás p. Jaroslav Slabý pomalu seznamoval s historií budování a účelu pevnosti v Terezíně. Vlastní prohlídka pevnosti je totiž zaměřena pouze na období druhé světové války. V Terezíně se výletníci rozdělili do dvou skupin. První skupina, pod vedením PaedDr. Jaroslavy Šiftové, vystoupila v hlavní pevnosti Terezín a absolvovala procházku městem s návštěvou Muzea ghetta a dalších památek. Druhá skupina, pod vedením Jaroslava Slabého, se vydala k prohlídce Malé pevnosti.     V Litoměřicích jsme se při cestě na náměstí, jako jedna skupina postupně seznamovali s památkami – baštou zvanou „Baba“, kapucínským kostelem sv. Ludmily, kostelem Všech svatých, bývalou Starou radnicí (dnes Oblastním muzeem).

   

    V Domě „U Kalicha“ - v informačním centru - jsme se opět rozdělili do dvou skupin. Jedni šli na dobrý oběd a samostatnou prohlídku náměstí, druzí pokračovali ve skupinové prohlídce. Prošli jsme podzemními chodbami zabývajícími se minulostí i současností Dolu Richard, vystoupali jsme na vyhlídku zvanou Kalich, kde v dřívějších dobách zasedali radní města, a skupinovou prohlídku jsme zakončili v nově zrekonstruovaném hradu. Zde je umístěna velice pěkná expozice věnovaná vinařství této oblasti s ochutnávkou vína.

V 16 hodin se naše skupiny opět sešly ke společné prohlídce dalších památek města. Z náměstí jsme se vydali k dominantě Litoměřic – Dómskému pahorku. Zde se nachází katedrála sv. Štěpána a sídlo biskupství. Kolem biskupské rezidence a „Vikárky“, kde zemřel K. H. Mácha, jsme došli k parkánům a pomalu jsme se vraceli zpět k autobusu.

Výlet organizovaný panem Jaroslavem Slabým byl úžasný a již na zpáteční cestě domů jsme přemýšleli o výletu dalším.

         

                                                                               Lenka Nováková

 

Stěžejní akce Společnosti v září a říjnu

 Stěžejní akcí v září byla výstava „Šikovné ruce, kterou jsme uspořádali pod patronací městského úřadu v dnech 20.9. – 5.10. 2014 ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí.

Duší celé výstavy byla od počátku členka rady Společnosti paní Hana Janďurová, jež se obklopila velkou skupinou spolupracovníků nejen z řad členů Společnosti, ale i dalších obětavých občanů, vystavovatelů a kamarádů. Nikdo z nás netušil, kolik problémů a starostí přinese realizace této výstavy.

Podařilo se oslovit a získat více než 120 vystavovatelů z řad místních občanů, kteří ochotně a nezištně zapůjčili i věnovali své výrobky a pomohli při jejich instalaci. Celkem bylo vystaveno 1432 exponátů. Jejich působivé aranžování se podařilo díky obětavé pomoci paní Libuše Ivanové. Při přípravě výstavy, její instalaci, při výkonu služeb na výstavě i při její likvidaci bylo odpracováno téměř 700 hodin. Vedení města nám ochotně poskytlo potřebné prostory ve Společenském centru a finanční příspěvek k přípravě výstavy. TSM nám pomohly při svozu a rozvozu výstavních panelů a dalšího materiálu. S výstavními panely a dalším materiálem ochotně pomohly organizace: CHKO Lužické hory, dominikánský klášter, školy, penzion Salvátor, místní prodejny, Paklisport a další občané a vystavovatelé. Všem touto cestou děkujeme za poskytnutou pomoc

Výstavu navštívilo v 15 dnech 1643 lidí, z toho 515 dětí. Někteří návštěvníci přijeli i ze vzdálenějších míst a ze sousedního Německa. V knize návštěv je 202 pochvalných, obdivných a povzbuzujících zápisů. Negativní ohlasy jsme nezaznamenali. Výstavu navštívila  i Česká televize, která na výstavě natáčela a spot odvisílala dne 29. září 2014 v Událostech v regionech.

  Po ukončení výstavy vedení města 8. října v podvečer pozvalo vystavovatele a organizátory výstavy, aby jim bylo vyjádřeno poděkování za zdařilou akci. K lepší atmosféře bylo pozváno i hudební kvarteto, o občerstvení se postaral pan Jiří Bílek. Paní Janďurové a paní Ivanové byly panem starostou Sadílkem předány květiny. Za tento závěr, který nás velmi mile překvapil, jménem 117 přítomných účastníků vřele vedení našeho města děkujeme.

Výstava patřila k nejzdařilejším akcím naší Společnosti za patnáct let její činnosti a věříme, že budou následovat další. Díky Vám všem !!!

 

Jaroslav Oplt

 

 

Společnost přátel historie města v měsíci říjnu

    V pondělí 13. října se v zasedací místnosti MěÚ konala 2. část přednášky PaedDr. Jaroslavy Šiftové „Starozákonní příběhy a současnost“. Poutavou formou nám přednášející vyprávěla příběh o Mojžíšovi a cestě Izraelitů z otroctví v Egyptě do země zaslíbené. Její vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, o čemž svědčí i účast 42 přítomných členů a hostů.  

                           Za Společnost Jaroslav Oplt.

                                               

 

 

Společnost přátel historie města v měsíci listopadu

 

          V pondělí 10. listopadu 2014 se konala pravidelná schůzka naší Společnosti. Již od 16 hodin zasedala Rada Společnosti a připravovala program na příští rok. Řešilo se i tradiční předvánoční posezení. Tradiční předvánoční setkání členské základny se uskuteční v pondělí 8. prosince od 17 hodin v restauraci společenského centra. Chybět nebude ani osvědčená vánoční nadílka. Dobrou náladu sebou!

          Na 17 hodinu se začali scházet členové i hosté. Celkem se jich sešlo 45 a tak nezbývalo než opět žádat o zapůjčení dalších židlí. Jsme potěšeni, že stoupá zájem o naše akce a přichází stále více hostů. Naše schůzky nejsou vázány na členství a jsou přístupné každému zájemci. Tématem listopadové schůzky byla osobnost posledního rakouského císaře a českého krále bl. Karla I. Habsbursko-Lotrinského, kterou si připravil náš člen Jaroslav Slabý. V úvodu přivítal všechny přítomné předseda Společnosti pan Jaroslav Oplt, zvláště pak zástupce kláštera P. Pavla Mayera a řádové sestry: S. M. Miriam a S. M. Magdalenu. Informoval o předchozím sezení Rady Společnosti. Seznámil přítomné s připravovaným předvánočním posezením 8. prosince 2014. Informoval také o připravované vánoční výstavě ve skanzenu v Přerově nad Labem a plánovaným programem na příští rok. Poté již předal slovo přednášejícímu.

          Téma císaře Karla I. Habsbursko-Lotrinského jsem připravil k letošnímu stému výročí vypuknutí 1. sv. války, kterou sice Karel nezačal, ale zdědil jí a po celou svou krátkou vládu dělal vše pro to, aby válku, kterou považoval za nesmyslnou, ukončil. Současně na letošní rok připadá i desáté výročí od jeho blahoslavení. Navázal jsem tak na předchozí přednášky s tématikou Habsburků: Ferdinand I. (11. 10. 2010), František Josef I. (11. 3. 2013) a František Ferdinand d´Este (12. 5. 2014). Ačkoliv císař Karel I. vládl pouhé dva roky, musím přiznat, že tyto dva roky byly mnohem náročnější na zpracování než vláda jeho předchůdce císaře Františka Josefa I., který vládl neuvěřitelných 68 let. Karel zůstává i nadále ve stínu vlády svého prastrýce a není natolik známou osobností. Tento dluh jsem se rozhodl napravit, mj. i z důvodu, že ostatek tohoto panovníka je umístěn u nás v Jablonném v bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

Obrazovou prezentaci jsem doplnil i o videa. Delší úvod, stopáž videí, můj komentář a především nedostatek času způsobil, že přednáška nestihla být bohužel dokončena. Přítomným se tímto omlouvám. Stručný životopis císaře Karla I. připojuji níže. 

Blahoslavený Karel I.pdf

                                                                                                      Za Společnost Jaroslav Slabý

 

Společnost přátel historie města v měsíci prosinci

           Za účasti 45 přítomných proběhlo v pondělí 8. prosince v restauraci Společenského centra předvánoční setkání členů a přátel Společnosti. Na programu bylo zhodnocení činnosti v roce 2014 přednesené předsedou Společnosti. Zahájení se ujal místopředseda Společnosti Jaroslav Slabý, který přivítal přítomné členy a pozvané hosty a seznámil je s programem setkání. Poté se ujal slova předseda Společnosti Jaroslav Oplt a přednesl zprávu o činnosti za rok 2014. Následně byla přednesena zpráva o hospodaření paní Daniou Noskovou. Po přípitku v krátkých proslovech pozdravili naše jednání přítomní hosté: tajemnice MěÚ Mgr. Daniela Pastorková, místostarosta města Mgr. Petr Sadílek a Mgr. Ladislav Smejkal z Klubu přátel muzea – náš čestný člen.

          Za všestranou pomoc a spolupráci rozhodla rada Společnosti udělit čestné členství Jaroslavě Šiftové, která byla na toto setkání osobně pozvána. V průběhu večera bylo toto čestné členství slavnostně předáno.

          Ve druhé části večera následovalo rozdělování předvánoční tomboly, kterého se ujaly členky Společnosti: Lenka Nováková a Tereza Hofmanová. Starost o přebírání dárků vzorně obstarali paní Ludmila Patráková a Stanislava Sovová.

 

Zpráva o činnosti v roce 2014

          V uplynulém roce jsme provedli řadu akcí nejen pro naše členy, ale i pro širokou veřejnost v našem městě, a přispěli jsme tak k rozvíjejícímu se kulturnímu dění. Naše činnost spočívala hlavně v organizování přednášek, výstav, vycházek a výletů.

          V roce 2014 jsme uspořádali celkem deset přednášek a besed s celkovou účastí 354 posluchačů. Návštěvnost se pohybovala od 26 do 45 posluchačů. Musíme s uspokojením konstatovat, že všechny přednášky byly přednášejícími zodpovědně a pečlivě připraveny, i když se některá témata přímo našeho města a nejbližšího okolí dotýkala pouze okrajově nebo obecně.

          K historii města patřila bezesporu vycházka s výkladem o historii původních názvů ulic Jablonného. Přes nesnesitelné vedro (v 17 hodin ukazoval teploměr na náměstí 41°C) se v červnovém odpoledni sešlo 33 zájemců. Členka rady Společnosti Renata Černá nás provedla částí města a seznámila nás s historií některých ulic i jednotlivých domů. Všem se tato vycházka s výkladem velmi líbila.

          Všechny přednášky byly doplněny mnohými obrázky k daným tématům, některé byly doplněny i originálními zvukovými záznamy. Tím byly poutavější a zajímavější.

          Kromě těchto přednášek členové Společnosti vystoupili se svými tématy v Klubu přátel muzea v České Lípě (p. Slabý) a v Klubu důchodců ve Stráži pod Ralskem (p. Oplt).

 

Přehled přednášek v roce 2014

Datum

Téma

Přednášející

Účast

13. leden

Starozákonní příběhy 1. část

PaedDr. Jaroslava Šiftová

36

10. únor

Práce kriminální služby

Ladislav Psigoda

26

13. březen

75. výročí okupace ČR

Mgr. Ladislav Smejkal

29

14. duben

Ralská pahorkatina, Máchův kraj

Mgr. Lenka Nováková

31

12. květen

František Ferdinand d´Este

Mgr. Martin Aschenbrenner

33

9. červen

Tajemství ulic

Mgr. Renata Černá

33

8. září

Maxové – genereace umělců ze severních Čech

Jan Rucz

31

13. říjen

Starozákonní příběhy 2. část

PaedDr. Jaroslava Šiftová

42

10. listopad

Bl. Karel I. Habsburský

Bc. Jaroslav Slabý

45

8. prosinec

Předvánoční posezení

Rada Společnosti

45

 

Výstavy

          Po úspěšné předvánoční výstavě v roce 2013 jsme ve dnech 24.-30. března 2014 uspořádali s mladoboleslavskou jednotou Československé obce legionářské v loveckém zámečku Pachtů z Rájova výstavu „Finanční stráž v Lužických horách“ spojenou s prodejem knih s touto tématikou. Výstavu navštívilo 220 hostů. Do příprav výstavy, vlastní instalace i konečné likvidace včetně úklidu a výkonu stálé služby se zapojilo 22 členů Společnosti, kteří odpracovali 91 hodin. Hlavními organizátory výstavy byli Hana Janďurová a Jaroslav Slabý, kteří byli na výstavě denně a téměř polovinu vykázaných hodin lze přičíst na jejich konto.

          O výstavě Finanční stráže se psalo i v denním tisku, Mladá fronta Dnes věnovala půlstránkovou informaci i s obrázky z výstavy. V knize návštěv je uvedeno přes 40 pochvalných záznamů. Mezi návštěvníky se objevili kromě místních občanů i lidé z České Lípy, Jablonce nad Nisou, Žďáru nad Sázavou, Varnsdorfu, potomci finančníků uvedených na vystavených fotografiích. Ze sousedního Německa nás navštívil i historik p. Harald Skala z Obercunnerdorfu.

          Nejzdařilejší akcí nejen v uplynulém roce byla výstava „Šikovné ruce“, kterou jsme pořádali ve spolupráci s městkým úřadem a za jeho významné pomoci ve dnech 20. září – 5. října ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí. Kurátorkou celé výstavy byla členka rady Společnosti Hana Janďurová, která věnovala více jak půl roku usilovné činnosti přípravě. Nikdo z nás netušil, kolik problémů a starostí přinese realizace celé výstavy. Podařilo se získat 120 ochotných vystavovatelů a k nim řadu spolupracovníků z členů Společnosti, kamarádů a přátel z mnohých organizací v našem městě.

          Vedení města nám ochotně poskytlo prostory ve Společenském centru a finanční příspěvek k přípravě výstavy. Techncké služby města pomohly při svozu a rozvozu materiálu, výstavních panelů a regálů. Pracovníci CHKO Lužické hory zapůjčili a dopravili z Petrovic výstavní stojany s tabulemi. Další panely ochotně zapůjčila ZŠ speciální + ZŠ praktická, dominikánský klášter, ZŠ a ZUŠ. M9stní podnikatelé pomohli dle potřeby dalším materiálem. Nakonec působivým estetickým aranžováním exponátů díky nezištné pomoci paní Libuše Ivanové vznikla výstava, kde se soustředilo 1432 výrobků našich spoluobčanů. Vystavené exponáty v šestnácti dnech shlédlo 1643 hostů, z toho 515 dětí. Někteří návštěvníci přijeli i ze vzdálenějších míst, přijeli i hosté ze sousedního Saska. V pátek 3. října v dopoledních hodinách nás navštívila i Česká televize a natočila krátký záběr z výstavy. V knize návštěv se objevilo přes 200 pochvalných a povzbudivých zápisů, negativní ohlasy jsme nezaznamenali.

          S pochvalným uznáním se setkala i samotná vernisáž výstavy s vystoupením pěveckého souboru Václavy a Saši Ptáčkové, které se kromě vedení města a hostů ze sousedního Lückendorfu zúčastnilo přes 200 lidí.

          Po ukončení výstavy pozvalo vedení města 8. října 2014 k závěrečnému setkání vystavovatele a organizátory výstavy, kde jim bylo starostou města p. Petrem Sadílkem vysloveno poděkování a uznání za úspěšnou akci. Květinami byly vyjádřeny díky i oběma iniciátorkám Haně Janďurové a Libuši Ivanové. K dobré náladě přispělo i kvarteto muzikantů a občerstvení připravené p. Bílkem. Touto závěrečnou besedou, které se účastnilo 117 mile překvapených přítomných, byla uzavřena výstava „Šikovné ruce“, na které bylo odpracováno téměř 700 hodin spoluobčany a členy Společnosti. Ke zdárnému průběhu výstavy se zapojilo 34 členů Společnosti, z nichž někteří odpracovali mnoho hodin. Kromě již jmenované Hany Janďurové (49 hodin), je nutné poděkovat i Nadě Pernerové (42 hod.), Jaroslavu Slabému (25 hod.), Lence Novákové (24 hod.), Jaroslavu Opltovi (23 hod.), Pavle Horynové (20 hod.), Evě Liebezeitové (20 hod.), Ladislavu Psigodovi (16 hod.) i ostatním ochotným pomocníkům.

 

Zájezd do Terezína a Litoměřic

          V sobotu 27. září jsme uspořádali autobusový zájezd do Terezína a Litoměřic, kterého se zúčastnilo 39 zájemců. Po chladných a deštivých dnech se počasí zlepšilo a výlet se skutečně vydařil. Asi v půl desáté jsme dojeli do Terezína, kde se výletníci rozdělili na dvě skupiny. První skupina pod vedením PaedDr. Jaroslavy Šiftové vystoupila na náměstí v Terezíně a věnovala se prohlídce hlavní pevnosti a památek připomínajících terezínské židovské gheto. Druhá skupina, kterou provázel Bc. Jaroslav Slabý, pokračovala k Malé pevnosti, která sloužila jako věznice. Tam jsme byli místní průvodkyní informováni o historii Terezína a podrobně seznámeni s Malou pevností, která proslula především jako věznice pražského gestapa v letech 1941-45. Mnozí z nás pamatovali toto zařízení z dob školních výletů a dalších zájezdů, ale při návštěvě jsme znovu s hrůzou sledovali, jakým způsobem bylo zacházeno s vězni v průběhu 2. sv. války. Po prohlídce obou částí terezínské pevnosti jsme společně odjeli do Litoměřic.

          S historií města i jednotlivými pamětihodnostmi nás velmi zasvěceně seznámil Bc. Jaroslav Slabý, který se na tento výlet připravil předchozí návštěvou Terezína i Litoměřic. Asi v půl druhé jsme se opět rozdělili na dvě skupiny. Ti více schopní pokračovali v podrobné prohlídce litoměřických památek (vyhlídka Kalich, podzemní prostory a litoměřický hrad s expozicí vinařství) pod vedením J. Slabého. Ti kteří se cítili trochu unaveni, mohli dvě a půl hodiny relaxovat a věnovat se jednotlivým doporučeným objektům k prohlídce. O čtvrté hodině jsme se opět shromáždili před infocentrem a dokončili prohlídku pamětihodností Litoměřic. Procházkou přes Dómský pahorek a sídla litoměřické diecéze, kolem památek na Karla Hynka Máchu přes městské parkány jsme došli až ke stanovišti autobusu, odkud jsme se v 17:15 vraceli k domovu. Všem se výlet líbil a už se těšíme na další.

 

Ostatní činnost

          I v roce 2014 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s vlastivědným spolkem „Heimatsbund Lückendorf“. V září jsme pro ně zorganizovali prohlídku baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a návštěvu zámku Nový Falkenburk, které se zúčastnilo 38 německých přátel. S historií zámku je stručně seznámil předseda Společnosti  Jaroslav Oplt, o práci dětského domova jim vyprávěla Mgr. Pittnerová, pracovnice DD. Velkými pomocnicemi při všech děních s německými přáteli byly pí Markéta Formanová a pí. Marta Kovaříková, které se ochotně ujaly funkce tlumočnic. Kromě prohlídky Falkenburku jsme se zúčastnili slavnostního shromáždění k 20. výročí založení „Heimatsbundu Lückendorf“  tradičně červnového jarmarku na Gablerstrasse a letních slavnostní v kulturním domě.

Navázali jsme opět styky se Společností přátel historie města Chrastava a předběžně projednali návštěvu Chrastavy na jaře příštího roku.

Naši členové Jaroslav Slabý a Renata Černá jsou zároveň členy Vlastivědného spolku Českolipska-Klubu přátel muzea v České Lípě a v prosinci tam J. Slabý přednesl přednášku o bl. Karlu I. Habsburském.

Členové naší Společnosti se aktivně zúčastňují i činnosti v jiných organizacích. Tak například jsme se přihlásili ke spolupráci s Infocentrem MěÚ a na požádání pomáhali při komentovaných prohlídkách našeho města. Pan Jaroslav Slabý aktivně pomáhal při zpracovávní podkladů pro turistické mapy a brožury, kronikářka města a členka rady Společnosti paní Hanka Janďurová spolu s Jaroslav Opltem prováděli korekturu textu knihy L. Martinky Jablonné v Podještědí. Zúčastňovali jsme se výstav pořádaných v klášteře; členové Společnosti pracují i v některých komisích městské rady (Zpravodaj, letiopisecká komise, SPOZ).

 

Organizace Společnosti

Naše Společnosti vstoupí v příštím roce do 15. roku svého trvání. Má za sebou řadu úspěšných přednášek, výletů a výstav. V současné době máme 54 členů, z toho je 46 aktivních či méně aktivních členů – důchodců. Dva členové dojáždějí z Liberce, 1 člen z Hrádu nad Nisou, čestným členem je p. Ladislav Smejkal z České Lípy, paní Vlasta Dozorcová z Heřmanic a paní Jaroslava Šiftová z Liberce. Společnost řídí Rada Společnosti zvlolená vždy na tři roky. V současné době pracuje ve složení: Jaroslav Oplt – předseda, Jaroslav Slabý – místopředseda, členové Jaroslav Blecha, Hana Janďurová, Dania Nosková, Lenka Nováková a Ludmila Patráková. Společnost se řídí stanovami schválenými 15. ledna 2007.

Rada Společnosti děkuji všem členům i našim spolupracovníkům za to, že přispěli k dobrým výsledkům naší práce a vyjadřuje přesvědčení, že pomohou i v příštím roce, kdy naše Společnost oslaví své půlkulaté výročí.

 

                                                 Jaroslav Oplt – předseda Společnosti